POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Издаване на виза за дългосрочно пребиваване на чужденец в България

Наредбата за условията и реда за издаване на визи и за определяне на визовия режим регламентира 3 вида визи:

Виза за летищен транзит (виза А) – тази виза може да бъде еднократна, двукратна или многократна със срок на валидност 3 месеца от датата на нейното издаване.

Виза А дава право на чужденците да преминат или да пребивават в международната транзитна зона на летището в случаите на междинно кацане или при смяна на полет с цел продължаване на пътуването към друга държава.

Виза за краткосрочно пребиваване (виза С) – визата за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно, за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца считано от датата на първото влизане. 

Гражданите на държавите с които България има сключено споразумение за либерализиране на визовия режим имат право да пребивават в родината до 3 месеца (90 дни) на всеки 6 месеца без виза (например Франция, САЩ, Словения, Украйна, Унгария, Сърбия и др.) 

Виза за дългосрочно пребиваване (виза D) – издава се на чужденец, който желае да получи разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в „Закон за чужденците на Република България“. Визата бива анулирана при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

Виза D дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност (6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни от датата на влизане в страната). На определени категории лица може да бъде издадена виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 1 година и с право на пребиваване до 360 дни. (например за студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти и стажанти; за чужденци, които извършват научни изследвания; чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване и поддържане на инвестиции, сертифицирани по реда на Закон за насърчаване на инвестициите и др.)

Виза се издава чрез персонализиране на визов стикер по образец на Европейския съюз. Визовият стикер се полага в редовен паспорт или в заместващ го редовен документ за пътуване, признат от Република България.

Издаване на виза D

Заявлението за издаване на виза D се подава само в дипломатическите или консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

Заявлението за издаване на виза се подава не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното посещение. Консулското длъжностно лице определя дата и час на кандидата за виза за подаване на заявлението от кандидата, като по правило срещата се уговаря в срок до 2 седмици от датата, на която е поискана. В редки случаи може да бъде разрешено заявлението да бъде подадено без предварително уговорена среща или същата да се проведе незабавно, стига да има основание за това. Не се прилага изискването за предварително уговорена среща за членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Документи за издаване на виза D

Кандидатът за виза D подава попълнено и подписано заявление по образец, към което прилага документи, доказващи целта на пътуването.

При подаване на заявлението за издаване на виза се събират и обработват лични данни, включително биометрични данни.

Получаване на решение

Решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни се взема в срок до 35 работни дни считано от датата на подаване на заявлението. В определи случаи решението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се взима в срок до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението. 

Как можем да ви помогнем с получаването на виза за дългосрочно пребиваване

Ако планирате да кандидатствате за виза за дългосрочно пребиваване, би било добре да се обърнете за помощ към професионалист. Подготовката на всички документи е изключително трудна, а ако кандидатствате сами, шансовете ви за одобрение ще са и значително по-малки. Ние от HELP4BG можем да ви съдействаме. Прочетете полезна информация за особеностите, свързани с издаване на виза D тук, а ако желаете да ви съдействаме, вижте повече за нашата услуга тук: Съдействие при кандидатстване за виза за дългосрочно пребиваване за чужденци в Република България – виза D.

Read more about our service here (in English).

За информация по извършване на тази услуга можете да се свържете с нас и на телефон:

0778 606 7076 u 0208 144 8408

WhatsApp: 0778 606 7076

Viber: 0778 606 7076

[email protected]

[email protected]

или да ни пишете директно на

Facebook Messenger

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ