POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, с изключение на държавите-членки на ЕС, може да подаде заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС,  поради изтичане срока на валидност, подмяна на стар образец с нов или промяна в данните на водача в дипломатическо представителство на Република България в Лондон.

Общи изисквания за записване на час за подмяна на българско Свидетелство за управление на МПС

Обръщаме внимание, че чрез Посолството не се издават нови свидетелства за от нова категория;

Не се извършва и смяна  на чуждестранно  свидетелство за управление на МПС.

Когато българското ви свидетелство е изтекло или изгубено, подавате молба за ново в посолството ЛИЧНО и се подписвате на място пред служител, лично вие.

Изисква се представяне на изтеклото свидетелство за управление на МПС. Ако НЕ може да бъде представено, следва да се попълни декларация за неговото изгубване, кражба, принудително отнемане, повреждане или унищожаване, като се посочва кога и къде това е станало. Образец на декларация се предоставя в Консулска служба.

Необходими документи:

-документ за самоличност – паспорт или лична карта;

-заявление по образец – предоставя се на място;

-медицинско свидетелство* на водач на МПС( вижте указанията за заверка, по-долу):

  1. за категория АM, A1, A2, A, В, B1, В+Е и Ткт, трябва да съдържа данни от извършен очен и вътрешен преглед.
  2. за останалите категории, картата за медицински преглед трябва да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог, хирург и вътрешен преглед.

-старо свидетелство за управление на МПС;

-Декларация от заявителя, че обичайното пребиваване на лицето не е в друга държава членка на ЕС и, че не е притежател на валидно СУМПС, издадено от държава членка на  Европейския съюз. Образец на декларация се предоставя в Консулска служба.

*ВАЖНО: Медицинско свидетелство за извършен преглед за подновяване на СУМПС, издадено от британско лечебно заведение, следва да бъде представено удостоверено с печат „апостил“ и преведено на български език по следния ред:

1.При британски нотариус се прави нотариално заверено копие  ( „true copy“ или „certified copy“) на  медицинското свидетелство и се поставя апостил. Ние извършваме тази услуга, за целта пишете директно на Атанас Чиков – на тел. 077 8606 7076 на Viber или Whatsapp;

2.След снабдяване с апостил медицинското свидетелство следва да се преведе на български език от акредитиран към Посолството преводач: https://posolstvo.uk/prevodi/https://posolstvo.uk/prevodi/

Срок на валидност:

За свидетелства за управление на МПС Категории: АМ, А, B – 10 години.

За свидетелства за управление на МПС Категории: C, D, CE, DE, Ткт, Tтм, Ттб  – 5 години.

Такси:

СУМПС – за лица до 58 г. – 30 паунда.

СУМПС – за лица от 58 г. до 70 г. – 24 паунда.

СУМПС – за лица над 70 г. – 18 паунда.

Свързана информация и услуги

Български лични документи; пасаван
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела
Официални празници

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ