POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Какво трябва да знаете за българската виза D – виза за дългосрочно пребиваване на чужденец

Имиграционната виза D е необходима за всеки чужденец, който желае да живее в България. За получаването ѝ е необходимо да се изпълнят определени условия и да се преминат различни стъпки.

Защо е необходима виза D?

Най-краткият отговор е – за да се кандидатства за разрешение за пребиваване. Съществуват и определени изключения от това правило, които обаче са рядкост.

Съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), виза за дългосрочно пребиваване (т.нар. виза D) със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни може да бъде издадена на чужденец, който иска да получи разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България на едно от основанията, посочени в този закон. В определени случаи, на чужденци може да бъде издадена виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни.

Визата е необходима дори и когато става въпрос за чужденци, които могат свободно (безвизово) да посетят България (напр. чужденци от САЩ, Канада, Австралия и др.).

Целта на изискването е да се контролира достъпът на чужденци, за да се защити страната ни от такива, които биха могли да са заплаха за националната сигурност. Поради тази причина са налице и следните две условия:

  • Виза D се получава в чужбина от българското посолство или консулство
  • За да бъде кандидатът одобрен за виза, той трябва успешно да премине проверка от службите ни за сигурност.

Изискването за виза за дългосрочно пребиваване, гарантира на страната ни, че „потенциално опасни“ чужденци няма да бъдат допуснати до територията на България.

Къде се издава виза D?

Според законодателството, виза D трябва да се получи в българско посолство или консулство в „държавата“ на кандидата. Под „държава“ на кандидата се има предвид държавата, чийто гражданин е той. Ако кандидатът живее постоянно в друга държава, той може (не винаги) да кандидатства в българското посолство/консулство там.

Виза D не може да бъде издадена в България!

При липса на българско посолство или консулство в държавата на кандидата, визата се получава в посолството/консулството, което е оторизирано за тази държава.

Кандидатстване в „трета“ държава

В някои определени ситуации за виза D може да се кандидатства и в различна държава от тази на кандидата. Това може да е удобно за чужденци, които вече се намират в България и са затруднени да пътуват до родината си, която може да е много далече. В тези случаи те могат да кандидатстват в съседни държави, например в Гърция. Добре е да се знае, че тази процедура е допустима единствено след изрично разрешение от българските власти.

Издаване на виза D

Заявлението за издаване на виза D се подава само в дипломатическите или консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата.

Заявлението за издаване на виза се подава не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното посещение. Консулското длъжностно лице определя дата и час на кандидата за виза за подаване на заявлението от кандидата, като по правило срещата се уговаря в срок до 2 седмици от датата, на която е поискана. В редки случаи може да бъде разрешено заявлението да бъде подадено без предварително уговорена среща или същата да се проведе незабавно, стига да има основание за това. Не се прилага изискването за предварително уговорена среща за членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Личното явяване на кандидата е задължително при подаване на заявление за издаване на виза D. Не се допускат изключения.

Заявление за издаване на виза на малолетни или на поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

Заявление за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подписва от тях и се приподписва от техните законни представители, попечители или упълномощено от тях лице.

Получаване на решение

Решение по заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни се взема в срок до 35 работни дни считано от датата на подаване на заявлението. В определи случаи решението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се взима в срок до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението. Например за лица, които искат да получат право на продължително пребиваване в България на основание, че са членове на семейството на български граждани; или са научни работници със сключен договор за научноизследователски проект; или са студенти, приети в редовна форма на обучение; или са ученици, приети в средна степен на обучение; или искат да дойдат в България с цел работа като сезонни работници; или са висококвалифицирани работници и имат основание да получат Единно разрешение за пребиваване и работа, тип „Синя карта на ЕС“ и др.

Тези срокове могат да бъдат удължени с до 20 календарни дни при необходимост от извършване на допълнителни проучвания, проверки или представяне на документи.

Ако получите отказ?

За съжаление тези случаи не са никак редки и ако визата за дългосрочно пребиваване е отказана, ситуацията става изключително сериозна. Препоръчително е решението за отказ да бъде незабавно обжалвано в съда. При „съгласие“ с отказа (необжалване в срок), получаването на нова виза (дори туристическа) ще бъде вече изключително трудно.

Как можем да ви помогнем с получаването на виза за дългосрочно пребиваване

Ако планирате да кандидатствате за виза за дългосрочно пребиваване, би било добре да се обърнете за помощ към професионалист. Подготовката на всички документи е изключително трудна, а ако кандидатствате сами, шансовете ви за одобрение ще са и значително по-малки. Ние от HELP4BG можем да ви съдействаме. Вижте повече за нашата услуга тук: Съдействие при кандидатстване за виза за дългосрочно пребиваване за чужденци в Република България – виза D.

Read more about our service here (in English).

За информация по извършване на тази услуга можете да се свържете с нас и на телефон:

0778 606 7076 u 0208 144 8408

WhatsApp: 0778 606 7076

Viber: 0778 606 7076

[email protected]

[email protected]

или да ни пишете директно на

Facebook Messenger

Свързана информация и услуги

Полезна информация за виза С - виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в България

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ