POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Български лични документи; пасаван

Важна информация!

Съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на Home Office,  от 1 октомври 2021 г. за гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ще се изисква паспорт за пътуване до Обединеното кралство.

Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Обединеното кралство само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.  Националните лични карти ще могат да се използват за влизане на територията на Великобритания от тези категории лица и след  датата 31 декември 2025г., ако картите отговарят на стандартите за сигурност, определени от Международната организация за гражданска авиация.

При положение, че документите Ви за самоличност са изтекли и пребивавате във Великобритания, можете да подновите своя  паспорт, лична карта, и Свидетелство за управление на МПС.

Информация за услугата за подновяване на български документи за самоличност, можете да получите от тук: http://ow.ly/9MQ450C0u0j

Ако искате да поръчате услугата, моля попълнете следната форма: https://forms.gle/oHCiHBrEtjwPJB21A

Срокове за издаване:

Паспорт и лична карта – обикновена услуга – до 45 дни;  бърза услуга – до 30 дни при допълнително заплащане на куриерска услуга (DHL) за доставяне на готовите документи до посолството

Пасаван (временен паспорт) – обикновена услуга – 5 работни дни; бърза услуга – до 24 часа, експресна услуга – в същия ден

Общи изисквания

Документите за извършване на паспортни услуги се подават лично, в рамките на приемното време на Консулската служба на посолството и след предварително запазване на час.

В запазения ден и час с принтираното заявление и прилежащите към него документи /информацията, относно необходимите документи ще откриете на интернет страницата на Посолство на Р България в Лондон/, за да ги подадете лично.

Съгласно българското законодателство, всеки български гражданин има право да притежава само един валиден обикновен паспорт. Преди получаването на новия паспорт, от съответното лице се изисква предаването на стария паспорт за унищожаване в Консулска служба.

Документи на лица, ненавършили 18 години

ВАЖНО !!!: За издаване на временни паспорти на деца, раждането следва преди това да е регистрирано в България, като  при подаване на заявлението следва да се представи българското удостоверение за раждане с ЕГН на детето.

За подаване на заявления за издаване на временен паспорт, с оглед на мерките за ограничаване разпространението на коронавирусбългарските граждани ще бъдат обслужвани само след предварително запазен определен ден и час и при спешна необходимост от пътуване с изпращане на заявка на е-мейл:   [email protected]   Поради големият брой заявки, отговорите на е-мейлите се получават в рамките на от 3 до 6 работни дни.

За издаване на паспорт на лица, ненавършили 18 години, двамата родители полагат подписите си в присъствието на консулското длъжностно. Задължително се прилага и удостоверение за раждане на детето /оригинал или заверено копие/.

Подпис само на един от родителите може да бъде  достатъчен само, когато се представи някой от следните документи:

  • нотариално заверено пълномощно от името на другия родител в оригинал. Пълномощното следва да съдържа заявено съгласие от страна на другия родител за издаване на паспорт и получаването му от другия родител;
  • изрично решение на съда за отнемане на родителските права на отсъстващия родител;
  • съдебно решение или постановление, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето, без изричното съгласие на другия родител;
  • документ, удостоверяващ, че единия от родителите е починал;
  • акт на български съд или на чуждестранен съд, потвърден от наш съд, че другият родител е безследно изчезнал и е в неизвестност.

Документи на лица под 14 години

В заявленията за документи на деца под 14-годишна възраст в полето за подпис не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Паспорт  Тарифа № 3 Тарифа № 4   Общо Бърза услуга до 30 дни с DHL при заплащане на куриерската услуга
Издаване на първи паспорт на лица до 14 години  ₤18 ₤6    ₤24  
Издаване на следващ паспорт на лица до 14 години  ₤18 ₤10    ₤28  
Издаване на паспорт на лица между 14 и 58 години  ₤18 ₤19    ₤37  
Издаване на паспорт на лица между 58 и 70 години  ₤18  ₤10    ₤28  
Издаване на паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто  ₤18  ₤2    ₤20  
Издаване на паспорт на лица над 70 години  ₤18  ₤6    ₤24  

Паспорт – за обикновена услуга срокът е до 45 дни – за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL” до посолството) срокът е до 30 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

Лична карта  Тарифа № 3 Тарифа № 4   Общо Бърза услуга до 30 дни с DHL при заплащане на куриерската услуга
Издаване на първа лична карта на лица между 14 и 16 години  ₤18 безплатно    ₤18  
Издаване налична карта на лица между 16 и 18 години   ₤18 ₤6    ₤24  
Издаване на лична карта на лица между 18 и 58 години ₤18  ₤9   ₤27  
Издаване на лична карта на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто   ₤18 ₤2    ₤20  
Издаване на лична карта на лица над 70 години  ₤18  безплатно    ₤18  
Издаване на лична карта на лица между 58 и 70 години ₤18  ₤6    ₤24  

Лична карта – за обикновена услуга срокът е до 45 дни – за бърза услуга (само при използване и на услугата „Ускорено доставяне с DHL”до посолството) срокът е до 30 дни, за което е необходимо освен заплащането на държавните такси w КС Лондон, да бъде внесена по банков път допълнително сумата от 38, 29 eвро по сметка на DHL. Информация за банковите сметки, по които се заплаща таксата за DHL, гражданите получават при подаване на заявлението от служителя, който приема и обработва документите.

Цени на услугите за издаване на лични документи :

Временен паспорт Тарифа № 3     Общо
до 5 раб. дни  ₤45      ₤45
до 8 часа ₤67      ₤67
 до 4 часа  ₤ 89      ₤ 89

Изгубени, откраднати или унищожени лични документи

В случаите на изгубване, унищожаване, кражба или повреждане на български личен документ, българските граждани, пребиваващи на територията на Обединеното Кралство, са длъжни да обявят това в Консулската служба. Обявяването се извършва, като се подава лично, саморъчно написана и подписана Декларация по образец, на основание чл. 17, ал.1 от Правилника за издаване на българските лични документи.

Получаване на издадени български лични документи

Може да проверите дали са получени документите Ви за самоличност в консулската служба в Лондон  на интернет адрес: https://www.consulatebg.eu/status, след като въведете ЕГН на заявителя и натиснете бутон „проверка“.

Новоиздадените документи могат да се получат:

  1. Лично от заявителя в приемното време на консулска служба от 9.00 до 13.30ч., всеки работен ден, без почивните и празнични дни,  след представяне на квитанцията, към която е прикрепен референтния номер на преписката;
  2. От упълномощено лице, което е вписано предварително в заявлението при попълването на съответната графа за получаване на документа от упълномощено лице или  ако бъде представено изрично пълномощно. Получаването е в приемното време  на консулска служба от 9.00 до 13.30ч., всеки работен ден, без почивните и празнични дни, след представяне на квитанцията, към която е прикрепен референтния номер на преписката;
  3. По пощата, като това бъде заявено при подаване на заявлението за подновяване на документ за самоличност с попълване на нарочно заявление за получаване по пощата и оставяне на предплатен самоадресиран плик Special delivery, който следва да бъде предварително закупен от пощенски офис на Royal Mail.

Не е нужно записване на  час за получаване на готовите документи за самоличност!

При получаване на новия документ е задължително да бъде върнат предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв.

Предишен паспорт може да бъде задържан от неговия приносител, поради наличие на валидна виза или друга основателна причина, с попълване на искане за задържане на паспорта. В този случай, след отпадане на декларираната необходимост, паспортът следва да бъде върнат в срок до  три месеца.

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица

Документи на малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица се получават от техните родители, настойници или попечители срещу подпис, като се записват техните имена и данни.

Глоби и наказания

Българските лични документи са собственост на държавата. Гражданите, притежатели на паспорти, са длъжни да ги пазят от унищожаване, загубване или повреждане. На гражданите, които са загубили, повредили или унищожили паспорта си, се налага наказание глоби съобразно Административно-наказателните разпоредби на  Закона за българските лични документи.

 

Свързана информация и услуги

Подмяна на българско свидетелство за управление на МПС
Нотариални заверки на пълномощни и други документи
Раждане на дете във Великобритания - обща информация
Развод в чужбина и семейни дела
Официални празници

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ