POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Легализация и преводи – полезна информация

За да бъдат валидни в Република България и да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи, предназначени за ползване в страната и когато за тези документи се изисква да бъдат удостоверени с апостил или легализирани, следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, който зависи от това, дали съответната държава е страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагска конвенция), дали между нея и Република България има влязъл в сила и все още действа Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи държави.

Документи издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция, следва да бъдат удостоверени с апостил, поставен от определените от нея органи, в съответствие със служебните им задължения за извършване на удостоверяването. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки.

Държавите – членки и страните, които са партньори на Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове можете да откриете на официалната интернет страница на Конвенцията ТУК.

Чуждестранните документи, предназначени за ползване в Република България следва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начина:

  • От акредитиран преводач, определен със заповед на ръководителя на дипломатическото или консулско представителство на Република България в чужбина.
  • От физически лица, работещи индивидуално като преводачи /или към преводачески фирми/. За чуждестранен документ, преведен на български език, предназначен за ползване на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен от български нотариус.

Термини

Легализация на документ – процедура за удостоверяване автентичността на документ с цел използването му в друга държава, различна от държавата, където е издаден

Апостил (Apostille) – специално, унифицирано (стандартно) удостоверение, което се прикрепва към документа като доказателство за автентичност и освобождава документа от всякакви други допълнителни заверки. В края на Конвенцията за апостила е приложен образец на това удостоверение, а линк към Конвенцията се намира в края на статията.

Публичен акт – документ, издаден от държавна институция или заверен от нотариус.

Апостил

Това е специално удостоверение за заверка на документ от държавата, в която документът е издаден. HELP4BG предлага съдействие за легализация на официални документи с апостил.

Вижте нашите услуги:

Апостил се поставя с цел удостоверяване автентичността на издаден документ и може да бъде поставен само на документи, които са издадени в страна, подписала Хагската конвенция от 5 октомври  1961 г.

Както вече беше споменато по-горе, притежаващите Апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация и следва да бъдат приети за автентични във всяка от държавите, които са подписали конвенцията. 

Заверка и легализация на документи, издадени в чужбина.

За да могат да послужат пред българските институции, издадените от друга държава документи на български граждани следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, според това дали са издадени в държава, която е страна по Хагската конвенция, дали произхождат от страна, с която Република България има влязъл в сила и все още действащ Договор за правна помощ или тази държава не попада в нито една от първите две групи.

В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика.

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ и в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с Апостил, издадените от чуждата държава документи следва да носят  щемпел на оторизираното в договора ведомство. Така издаденият документ се признава от българските институции и се нуждае единствено от превод на български език и заверка на превода.

HELP4BG може да ви помогне, ако се нуждаете от Апостил, превод на български и легализация на документи.

Превод на документи

HELP4BG  може да ви помогне с квалифициран превод на вашите документи.

Вижте нашите услуги:

Преводите се изпълняват според британските изисквания към преведените документи, с максимално възможна визуална близост до оригинала.

Всички преводи са на бланка на преводача, сертифицирани с печат и декларация за компетентност на преводача и истинност на превода.

Моля, имайте предвид, че легализация на документи, издадени в България, не може да се направи в Обединеното кралство, тя трябва да се направи в България. В повечето случаи обаче не се налага документите да бъдат легализирани.

Цената на услугата зависи от качеството на изпратеното копие на документа за превод, от срока, за който трябва да бъде преведен документа, както и от дължината на превода (в думи).

Свързана информация и услуги

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ