POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Полезна информация за виза С – виза за краткосрочно пребиваване на чужденци в България

Виза С включва два различни типа визи, които позволяват два различни правни режима на пребиваване в Република България:

  1. Виза „С” с цел транзитно преминаване

Кога се издава

Виза за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване се издава на чужденец, който иска да премине през територията на Република България на път за друга държава, за която притежава виза, когато се изисква такава.

С визата за транзитно преминаване чужденецът има право на едно, две или (по изключение), на няколко транзитни преминавания, всяко от които за срок до два дни. Тя може да бъде със срок на валидност до 12 месеца.

Продължителност на престоя

Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България с виза за транзитно преминаване не може да надвишава 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

Какво се има предвид под „транзитно преминаване”

Главно условие, за да се приеме преминаването за транзитно, е влизането през границата на Република България с една държава и излизане през границата на Република България с друга държава.

Случаите, свързани с транзит през летище са по-особени. При тях за транзитно преминаване се приема пристигане с полет от една държава и заминаване с полет за друга държава в рамките на два дни.

В дадени случаи не се изисква виза за транзитно преминаване от граждани на трети страни при представяне на някои определени документи. Правото на безвизово преминаване по условията на транзитните решения се прилага само и изключително за целите на транзитното преминаване.

  1. Виза С с цел планирано пребиваване

Кога се издава

Виза за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване се издава на чужденец, който влиза в страната еднократно, двукратно или многократно за общ срок на пребиваване до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

Многократната виза за краткосрочно пребиваване

Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 12 месеца или по изключение – до 5 години.

Многократна виза със срок на валидност до една година може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходната година е получил виза за краткосрочно пребиваване и е била използвана в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и са налице основания за кандидатстване за многократна входна виза.

Многократна виза, със срок на валидност не повече от 5 години, може да бъде издадена на чужденец, при условие че през предходните две години е получил и използвал едногодишна виза за многократно влизане, в съответствие със законовите разпоредби за влизане и пребиваване в Република България и основанията за искане за многократна входна виза все още са валидни.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който отговаря на някое от определените за целта условия (например – поддържа трайни делови контакти с български физически или юридически лица, извършващи стопанска дейност по смисъла на Търговския закон).

При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване кандидатът представя определени документи, както и доказателства за притежаването на необходимите финансови средства за издръжка в размер на определен минимум.

Освен това е необходимо и доказване целта на пътуването. Например, ако целта е лечение, то тогава трябва да се представят определени документи като удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване; епикриза от местна болница.

Ние от HELP4BG можем да ви предоставим съвети относно законовите изисквания за издаване на краткосрочна българска виза C, както и за необходимите документи, които следва да се приложат и представят. Можем да ви запознаем с ограниченията, налични в закона и така да избегнете подаване на ненужни заявления. Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на [email protected] или като използвате формите за контакт, посочени в текста на услугата тук.

Свързана информация и услуги

Какво трябва да знаете за българската виза D - виза за дългосрочно пребиваване на чужденец

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ