POSOLSTVO.UK
Услуги и информация
Популярни услуги
Поставяне на Апостил на английски документи за България
Изготвяне на пълномощно и други документи за нотариална заверка
Заклети преводачи

Допълнителна информация за документи

За регистрацията на официални документи посредством Консулската служба на Посолството следва легализираното, удостоверено с апостил  и преведено на български език удостоверение за раждане, брак или смърт  да бъде представено в консулска служба заедно с молба свободен текст подписана  от заявителя  адресирана чрез Консулска служба до общината където следва да се извърши регистрацията (по постоянен адрес на  майката при регистрация раждане, по постоянен адрес на съпруга при регистрация на брак или по постоянен адрес на починалото лице или на лицето което е било в брак, ако починалия е чужд гражданин ). При регистрация на раждане/брак  молбата може да бъде донесена и само от единия родител/съпруг, като  се носи валидна българска лична карта или паспорт, както  и копие от документа на родителя който не присъства. Преди представянето в консулска служба  акта за раждане, брак или смърт  следва да е преведен на български език ( това може да стане чрез някой от преводачите които са одобрени от Посолството ( вижте  приложения  списък на нашата интернет страница).

Оригинала на документа се изпраща по следваща дипломатическа поща до МВнР ( в зависимост от графика на дипломатическите куриери около веднъж на тримесечие) и оттам до общината.  Английският документ за раждане, брак или смърт  се задържа от общинските власти. След издаване на удостоверение за раждане или брак от общината (за срока следва да се информирате от конкретната община) има възможност от консулска служба да се издаде заверено (принтирано от гражданските регистри)  копие от това удостоверение и да се предостави на родителите/съпрузите, като не се заплащат такси за първото по ред удостоверение.

Друг вариант – регистрацията може да се извърши и от упълномощено лице.

Регистрацията ( на раждане или брак)  в България може да се извърши  и  от упълномощено от двамата родители/съпрузи  лице.  За заверката на пълномощно е необходимо да се явят ( двамата родители/съпрузи ) лично в Консулската служба, като се легитимирате с лична карта или паспорт. Следва да представите и акта за раждане  или за брак, удостоверен с апостил и преведен на български език.

При представяне в общината акта за раждане/брак/смърт  следва да е преведен на български език. Това може да стане чрез някой от преводачите които са одобрени от посолството. Техните координати са достъпни на нашата интернет страница чрез приложения линк: https://posolstvo.uk/prevodi/ или на място в България от преводач, който е в списъка на преводачите одобрени от МВнР на РБ.

Регистрация ЛИЧНО ОТ РОДИТЕЛ/РОДИТЕЛИТЕ/СЪПРУЗИТЕ ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ на място в България

Спазват се гореописаните правила относно вида на документа за раждане, брак или смърт.

СЛЕДВА ДА СЕ  ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ НЯКОИ ОБЩИНИ ИСКАТ АКО ЗАЯВЛЕНИЕТО  ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ БРАК  СЕ ПОДАВА САМО ОТ ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ/СЪПРУГ, ДА ИМА НАЛИЦЕ ИЗРИЧНО  ПЪЛНОМОЩНО ЗА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ОТ  РОДИТЕЛЯ/СЪПРУГА  КОЙТО НЕ ПРИСЪСТВА. В тази насока препоръчваме да се проведе предварително телефонен разговор с конкретната  община  по постоянен адрес на майката/съпруга , отдел ГРАО ( гражданска регистрация и административно обслужване)  и да изясните дали имат такова изискване.

………………………………………………………………..

Моля също  да имате предвид, че ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИМАТ РАЗЛИЧНА ПРАКТИКА ОТНОСНО ДАЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЖДАНЕ/БРАК /СМЪРТ  ДА ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЛОЖЕН АПОСТИЛ, като в тази насока е нужно да се свържете с конкретната  община  по постоянен адрес на майката, отдел ГРАО ( гражданска регистрация и административно обслужване)  и поискайте указания по този въпрос.

Обръщаме  внимание, че следва да  е известно и на съответната  община , че  за актовете за раждане са приложими разпоредбите На  Регламент(ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент ( ЕС) № 1024/2012 /Регламента/, като Регламентът урежда освобождаване от изискването за легализация или подобна процедура във връзка с някои официални документи, издадени от органите на държава членка и които документи трябва да бъдат представени пред органите на друга държава членка.

Тези разпоредби са приложими и за документи за гражданско състояние издадени във Великобритания, най-малкото  до 31 декември 2020, докато тече преходния период за излизане на страната  от ЕС.

Повечето общини в България са напълно запознати  с тези разпоредби и ги прилагат  ( но практиката  показва, че някои общини държат да има апостил).

Информация за размера на дължимите такси за удостоверяване на подпис (в това число и подпис на преводач)  е налице на следната интернет връзка:

http://bulgarianembassy-london.org/consular-services/notary_services_bg/

СЛЕД 31.12.2020 ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  (АКТОВЕ ЗА БРАК, РАЖДАНЕ И СМЪРТ), КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ В КОНСУЛСКА СЛУЖБА ЛОНДОН И ПРЕД АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ УДОСТОВЕРЕНИ С ПЕЧАТ АПОСТИЛ ОТ ФОРИН ОФИС НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ!

Свързана информация и услуги

Официални празници
Обща информация за посолството
Пълномощни - варианти за изготвяне и легализиране
Полезна информация в случай на смърт в семейството в чужбина
Получаване на български документи за самоличност - полезна информация

Контакти с нас

РАБОТНИ ВИЗИ